.

โรงเรียนสุรนารีวิทยา๒ โรงเรียนรางวัลพระราชทานปี2551        

          ผู้อำนวยการนายสมยศ  สุวรรณธีระกิจ  ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

 

                    

 
 
 

 
 

   Home page 
General
 

27-29/7/2558

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารใหม่ศึกษาดูงานโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

 

 

 

News Knowledge.
 
คณะผู้บริหารใหม่ ศึกษาดูงาน 
     

อบรม STEM EDUCATION 
      ศูนย์คอมพิวเตอร์ สพม.๓๑ จังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมครูคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ STEM ในวันที่ 25-26/7/2558

เตรียมการอบรมครูคอมพิวเตอร์ 
      ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ เตรียมการอบรม  "ขับเคลื่อนSTEM EDUCATION BY RASPBERRY PI"

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ. นครสวรรค์ 
       10/7/2558 คณะครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ. นครสวรรค์ สังกัด สพม.42 เพื่อศึกษาดูงานด้านวิชาการ โรงเรียนปลอด 0 ร มส มผ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

News archive
 
Image activity
 
STEM EDUCATION BY RASPBERRY PI 2
สวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
สอบLAS ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ม.2

เหรียญเงิน ซีเกมส์ครั้งที่ ๒๘ สิงคโปร์
 

นส.อรสา เที่ยงกระโทก


การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64(9-11/12/2557)
 

 1. กลุ่มสาระภาษาไทย   การแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์   ครูผู้ดูแล นางสุนิศา พัตรภักดิ์ และนายมานะ เอื้อเฟื้อ

2. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ การแสดงวิทยาศาสตร์ (science show) ครูผู้ดูแล นางสมหวัง ไชยยศ นส.สุรางค์ นรโภค และนายแสงสรูย์ หว่างอากาศ

3. การงานอาชีพ  การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 , ม.4-ม.6 และการแปรรูปอาหาร ม.4-6

ครูผู้ดูแล นส.ทิฆัมพร ศรีวัฒนพงศ์ นายเกื้อ สิริการ นางอาภรรัตน์ สุมามาลย์ นางปริญยา ยงค์สูงเนิน นางธนาทิพย์ กระสันกลาง 

4. ขับร้องประสานเสียง  การแข่งขันขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 , ม.4-ม.6 ครูผู้ดูแล นายพรศักดิ์ ฉุยจอหอ นายเชิด น้อยวิเศษ นายสมภพ ชาญสูงเนิน นางละออ แยบสูงเนิน นางพรพิศ บุตรรัตน์ นายทรงศักดิ์ วีระทวีมาศ


การแข่งขันเรือพายระดับชาติ Southeast Asian Canoe Sprint Championship 2014
 

 นส.อรสา เที่ยงกระโทก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  เข้าร่วมการแข่งขันเรือพายระดับชาติ Southeast Asian Canoe Sprint Championship 2014 ที่ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2557 ในนามทีมชาติไทย ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง (นักเรียนคนแรกของโรงเรียนสุรนารีวิทยา๒)


โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน สรน.๒ในวันที่ 10/7/2558
 

 

 
 
 
 
 
July 2558
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 29 July 2558
 
All online 1 People
IP number 54.91.144.232
You are visitor number 155,452
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
Tel : 044-927070  Fax : 044-927071