ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 8 มีความเป็นมาดังนี้
 
พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีที่เรียนต่อมากขึ้น นางสมพงศ์ ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ในขณะนั้นได้เสนอสภาตำบลหมื่นไวย ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ บ้านโคกปราสาท เป็นที่ตั้งโรงเรียนโดยศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ 3 ให้อนุเคราะห์ เครื่องจักรกล และบุคลากร ปรับพื้นที่บริเวณทั้งหมด
 
พ.ศ. 2535 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้ง “โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒” ณ ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ปีการศึกษา 2535 เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก โดยจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสุรนารีวิทยา เป็นเวลา 3  ภาคเรียน
 
พ.ศ. 2536 ย้ายมาจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2536) ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา
 
พ.ศ. 2538 เปิดการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก และมีนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นรุ่นที่  1
 
เกียรติคุณโรงเรียน
พ.ศ.2537   ได้รับการประเมินมาตรฐานโรงเรียนกรมสามัญศึกษารางวัล “ดีเด่นยอดเยี่ยม”

พ.ศ.2538   เปิดการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีแรก

พ.ศ.2539   ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของกรมสามัญศึกษา

พ.ศ.2542   ได้รับประกาศเกียรติคุณ “เป็นสถานศึกษาร่วมฝึกวิชาทหารดีเด่น” ปีการศึกษา 2542

พ.ศ.2545   ได้รับประกาศเป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2545

พ.ศ.2549   โรงเรียนที่มีนักเรียนรางวัลเหรียญทอง เด็กดีหลานย่าโมเมืองโคราช ปีการศึกษา 2549

พ.ศ.2550   
- โครงการโรงเรียนคู่พัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- รางวัลเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงหมู่เทิดพระเกียรติ ระดับช่วงชั้นที่ 3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2550 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- รางวัลเหรียญทองการร้องเพลงประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับช่วงชั้นที่ 3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 4 ภาค มหัศจรรย์เด็กไทย มหกรรมปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 57 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ อิมแพคเมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี
- ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมการแสดงพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 5 ธันวามหาราช  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2551
- รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงประสานเสียง โครงการศิลปินรุ่นเยาว์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปีการศึกษา 2551 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
- รางวัลชมเชย การประกวดร้องเพลงประสานเสียง โครงการศิลปินรุ่นเยาว์ระดับประเทศ  ปีการศึกษา 2551  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  กรุงเทพมหานคร
- ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงานขับเคลื่อนละครประวัติศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา 2551 เมื่อ1 สิงหาคม 2551

พ.ศ.2552 
- รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงคนไทยหัวใจสีเขียว  Be Green Singing Contest  ระดับมัธยมศึกษา  โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ.2553  รางวัลสถานศึกษาโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยดีเด่นระดับประเทศ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง รางวัลประกวดส้วมสุขสันต์  ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. 2554  ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  (สมศ.) รอบสาม  รางวัลเหรียญเงินระดับชาติ  การแข่งขันวงอังกะลุง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  61

พ.ศ. 2555  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  (World Class Standard School)  ได้รับการประกาศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  ให้เป็นโรงเรียนปลอด 0, ร, มส., มผ.  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และ  6  ปีการศึกษา  2555 จบการศึกษา  100%

พ.ศ. 2556  บูรณาการหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล  แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  และโครงการวัฒนธรรมวิจัย  เพื่อบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน  รับรางวัลชนะเลิศถ้วนประทาน  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโครงการหมวกบุญสร้างคุณให้เยาวชนไทย

พ.ศ. 2557  ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน  อาคาร  318 ล.  และอาคาร  424 ล.  ทาสีอาคาร  และปูกระเบื้องห้องเรียนให้ครบทุกห้อง  งบประมาณพัมนาปรับปรุงสนามฟุตบอล  ปลูกหญ้าแบบมาตรฐาน  งบประมาณสร้างห้องน้ำนักเรียนชายแบบ  4T  งบประมาณพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์  งบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในโรงเรียนเป็นงบประมาณฉนวนหุ้ม

พ.ศ. 2558  ได้รับ  โล่รางวัลสถานศึกษาดีเยี่ยม  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  31
-นางสาวอรสา  เที่ยงกระโทก  นักกีฬาทีมชาติไทยลำดับที่  22  ของโลก  ในการแข่งขันเรือแคนนูคยัค  ชิงแชมป์โลก  รายการ  2015 ICF Canou  Sprint Championships  ระหว่างวันที่  19-23  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  ณ  เมืองมิลาน  ประเทศอิตาลี
-เด็กชายไตรภพ  ทองงาม  ได้รับรางวัล  2nd Place 2015 Thailand National Shart Tracde Speed Skating September, 2015 Bangkok, Thailand โดยสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้ง  แห่งประเทศไทย  (Figure & Speed  Skating Association of Thailand)  และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน  ประเภทไอซ์เก็ต  ณ  ประเทศฟิลิปปินส์
-เด็กหญิงดวงกมล  ศรีโมรา  รางวัลเหรียญทอง  งามศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 65

พ.ศ. 2559  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  66  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปี  2559  ณ  จังหวัดหนองคาย  และจังหวัดบึงกาฬ  
-การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ม.1-ม.3
-การแข่งขันขับขานประสานเสียง  ม.1- ม.3
-การแข่งขันแสดงทางวิทยาศาสตร์  (Science Show)  ม.1- ม.3
-การแข่งขันแสดงทางวิทยาศาสตร์  (Science Show)  ม.4- ม.6
-การแข่งขันจักสานไม้ไผ่  ม.1-ม.3
รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ม.1- ม.3  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  66  ระดับชาติ  ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  จังหวัดปทุมธานี
-ได้รับการประเมินโรงเรียนให้เป็น  “สถานศึกษาต้นแบบเพียงพอ”  ของ  สพฐ.
โรงเรียนแกนนำ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  CBL  (Creativity  Based Learning)  ของ สพฐ.
-นางสาวอรสา  เที่ยงกระโทก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ตัวแทนทีมชาติไทย  รางวัลเหรียญทอง  เรือพายแคนูคยัค  หญิงเดี่ยว  ระยะทาง  200  เมตร  ชิงแชป์เอเชีย  รายการ  Asian Open Canoe Sprint Cup 2016  ณ  ประเทศอุซเบกิสถาน
-เด็กชายไตรภพ  ทองงาม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ตัวแทนทีมชาติไทย  รางวัลเหรียญทออง  ไอซ์สเก็ต  รายการ  MAPLEZ SEA SHORT FRONPHY 2017  ระยะสั้น  รุ่น  Junior CMen ระยะทาง  500  เมตร  และเหรียญเงิน  ระย่าง  1,000  เมตร  และ  1,500  เมตร  ณ  ประเทศสิงคโปร์
-เด็กชายสิมิลัน  - เด็กชายอันดามัน  วิระยะ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  รางวัลเหรียญทอง  เทนนิสชายคู่  ประเภททีมชาย  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  รอบคัดเลือก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ  จังหวัดบึงกาฬ  
-เด็กหญิงภัททิรา  สุขเสมอ  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ  2  โครงการประกวดการเขียนจดหมายเยาวชน  ประจำปี  2559  ในหาข้อ  “เขียนจดหมายถึงตัวเองในวัน  45  ปี”  เงินรางวัล  7,000  บาท

พ.ศ.2560
-ได้รับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชายหาด  กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่  38 
(ย่าโมเกมส์)  ระหว่างวันที่  23-31  มกราคม  พ.ศ. 2560  ณ  สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

พ.ศ. 2561
-ได้รับรางวัล IQA Award ประจำปี 2561 ประเภทดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ (สถานศึกษา ที่มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- รางวัลเหรียญทองการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาค และระดับชาติประจำปี2561
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วย  เดี่ยวซออู้ระดับ ม.4-ม.6 ชนะเลิศ  ขับขานประสานเสียง ระดับ ม.1-ม.3 และ โครงงานอาชีพ ระดับ ม.4-ม.6
- รางวัลระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนประจำปี 2561 ระดับทองแดง ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง โดย เขตตรวจราชการที่ 14 (Cluster)

พ.ศ. 2562
-ได้รับรางวัล สถานศึกษาต้นแบบด้านนวัตกรรม (Innovation Education) ในงาน Innovation & Education Expo

ประวัติโรงเรียน พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
-ได้รับรางวัล โล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชร ในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประวัติโรงเรียน พ.ศ. 2564
พ.ศ.2564
- โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ไมโครติก ประเทศ ลัตเวีย ในการจัดตั้ง Mikrotik Academy เพื่อนำหลักสูตร  MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)  มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทย

- โรงเรียนได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นจำนวนเงิน 471,028.04 บาท
ประวัติโรงเรียน พ.ศ. 2565
พ.ศ.2565
-  นายพิษณุ คุณชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับรางวัล OBECQA (โรงเรียนมาตรฐานสากล) โล่รางวัล OBECQA ในการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมอัลวาเรช จังหวัดบุรีรัมย์
ภาพความสำเร็จ