ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
76
125
201
6
ม.2
70
91
161
5
ม.3
67
99
166
7
รวมมัธยมต้น
213
315
528
18
ม.4
41
83
124
5
ม.5
33
74
107
5
ม.6
37
99
136
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลาย
111
256
367
15
รวมทั้งหมด
324
571
895
33
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

รูปนักเรียนหน้าเสาธง