กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวสุจิรา ดีเสมอ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนรมน แก้วมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางวรรณา ธรรมรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายระพิน โสคำแก้ว
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางอิศรางค์รัตน์ ศิริสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

นางเกตุกนก วิสุทธาจารี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวลักษมณ ดุงโคกกรวด
ครูอัตราจ้าง