รับสมัครนักเรียน 2564
สมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564สมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2564 


สมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ปีการศึกษา 2564


ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.26 KB
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.31 KB
กำหนดการรับสมัครนักเรียน 2564
            ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ได้เปิดสอนในแผนการเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ(มาตรฐานสากล) โดยนักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้จะได้สอบวิชาพิเศษ มาตรฐานเดียวกันกับยุโรปและอเมริกา  สอนโดยผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์ มีอาจารย์พิเศษระดับประเทศมาให้ความรู้  มีห้องปฏิบัติการเครือข่าย(Network LAB) และห้องสมุดดิจิตอล(Digital Library) นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับแต่งตั้งเป็น MikroTik Academy ประจำประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลที่ได้รับ จำนวน 6 ใบมีดังนี้

ใบประกาศนียบัตร IC3 จาก Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 3 ใบ 
 1. ใบประกาศ  Computing Fundamentals  เป็นใบประกาศที่รับรองความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. ใบประกาศ  Key Applications   เป็นใบประกาศที่รับรองความรู้ในการใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน MS Office 2016 บนระบบปฏิบัติการ Windows 10
 3. ใบประกาศ Living Online   เป็นใบประกาศที่รับรองความรู้ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต Google Apps Facebook Twitter Linkedin
*ใบประกาศทั้ง 3 ใบ จาก Certiport สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. 

ใบประกาศนียบัตร ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จาก MikroTik ประเทศลัตเวีย จำนวน 3 ใบ
 1. ใบประกาศ MTCNA เป็นใบประกาศที่รับรองความรู้ในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐาน
 2. ใบประกาศ MTCSE เป็นใบประกาศระดับวิศวกร  ที่รับรองความรู้ในการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
 3. ใบประกาศ MTCRE เป็นใบประกาศระดับวิศวกร ที่รับรองความรู้ในการจัดทำ Routing ของระบบเครือข่าย
*ใบประกาศทั้ง 3 ใบ จาก MikroTik สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ Mikrotik Tutorial

            โดยหลังจากที่สอบใบประกาศครบทั้ง 6 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาษา 2566 จะสามารถนำใบประกาศมาจัดทำ Portfolio เพื่อยื่นเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ในสาขาต่าง ๆ เช่น
 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ
 3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 6. สาขาวิชาสมาร์ตแอปพลิเคชั่น
 7. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 8. สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
            หากผู้เรียนมีความประสงค์จะประกอบอาชีพ  ใบประกาศทั้ง 6 ใบข้างต้น เป็นเอกสารรับรองความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ในระดับสากล ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก สามารถใช้ยื่นคู่กับวุฒิการศึกษา เพื่อสมัครเข้าทำงานได้เป็นอย่างดี
แผนการเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ(มาตรฐานสากล) มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
            ค่าใช้จ่ายในการเรียน แผนการเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ(มาตรฐานสากล) จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน ในแต่ละภาคเรียนคือ
 1. ค่าบำรุงการศึกษา ประมาณ ภาคเรียนละ 2,000 บาท ซึ่งเท่ากับแผนการเรียนปกติ 
 2. ค่าสอบวิชาพิเศษ  จะมีตั้งแต่ 2,500 บาท จนถึง 7,500 บาท ขึ้นอยู่กับวิชาที่สอบในแต่ละเทอม ซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้ทางโรงเรียนมีทุนการศึกษาให้ จำนวน 15 ทุน โดยเงื่อนไขของนักเรียนทุนคือ ต้องสอบเข้าเป็นนักเรียนทุน และระหว่างที่เรียน ในแต่ละเทอม ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป  เพื่อนำผลการเรียน ทำเรื่องขอยกเว้นค่าสอบวิชาพิเศษในเทอมถัดไป
[  สอบถามรายละเอียดการสอบชิงทุนการศึกษาเพิ่มเติม โทร 091-7753172, 081-2032708  ]
การสอบชิงทุนการศึกษาคืออะไร
            โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ เปิดสอบชิงทุนการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ(มาตรฐานสากล) โดยเป็นทุนยกเว้นค่าสอบวิชาพิเศษ จำนวน 15 ทุน มูลค่าทุนละ 30,000 บาท รวมมูลค่า 450,000 บาท โดยมีกำหนดสอบชิงทุนดังนี้
 
กิจกรรม วันที่ เวลา สถานที่
1. รับสมัคร   19-31มีนาคม 2564 - เว็บไซต์ srn2.ac.th
2. ประกาศที่นั่งสอบ 2 เมษายน 2564 - เว็บไซต์ srn2.ac.th
3. สอบชิงทุน  3 เมษายน 2564 9.00-11.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 1-4 
4. ประกาศผล    7 เมษายน 2564 - เว็บไซต์ srn2.ac.th
5. รายงานตัว/มอบตัว  27 เมษายน 2564 9.00-11.00 ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 2
              
วิชาที่สอบคือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ 
นักเรียนระดับชั้น ม.3 สามารถสมัครสอบได้ทุกคน ไม่จำกัดผลการเรียนเฉลี่ย


 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ม.1 SME และ ทุนการศึกษา ม.4


ประกาศผลสอบ คลิ๊ก

ไมโครติก อะคาเดมี่ (MikroTik Academy) คืออะไร


            ไมโครติก อะคาเดมี่ (MikroTik Academy) คือการอนุญาตให้สถาบันการศึกษา นำหลักสูตร การเรียนการสอนที่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ของ บริษัทไมโครติก(MikroTik) ประเทศลัตเวีย เป็นสื่อการเรียนการสอน เมื่องเรียนจบหลักสูตร สามารถสอบรับใบประกาศนียบัตร ตามมาตรฐานสากล ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก  และเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ เป็นโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ไมโครติก อะคาเดมี่ (MikroTik Academy) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ไมโครติก อะคาเดมี่ เช่น
 1. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 2. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 3. มหาวิทยาลัย พายับ
 4. มหาวิทยาลัย สยาม
 5. มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์
 6. มหาวิทยาลัย บูรพา
 7. มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
 8. มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์
 9. มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม
 10. มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย
 11. มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร
 12. มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม
 13. มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี
 14. มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต
 15. มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฏร์ธานี
 16. วิทยาลัย เทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ
 17. วิทยาลัย เทคโนโลยีวีรพัฒน์
 18. วิทยาลัย เซาธ์อีสท์บางกอก
 19. โรงเรียน สุรนารีวิทยา ๒
แล้วทางโรงเรียนมีทุนให้ครูบ้างไหม?
            โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพครู สู่มาตรฐานสากล จึงขอมอบทุนการเข้าฝึกอบรมหลักสูตร MTCNA มูลค่าทุนละ 7,500 บาท จำนวน 15 ทุน (รวมเป็นเงิน 112,500 บาท)  สำหรับครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ในการคัดเลือก ให้ความรู้ แนะนำการสอบ จนนักเรียนสามารถสอบผ่านการคัดเลือกและเข้าเรียนในหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ(มาตรฐานสากล) 

คุณสมบัติของครูที่ขอรับทุนอบรมหลักสูตร MTCNA* มูลค่า 7,500 บาท
 1. เป็นครูผู้สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์
 2. ช่วยสนับสนุนในการคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพ  ให้ความรู้  ให้คำแนะนำวิธีการสมัครสอบ การทำข้อสอบ จนนักเรียนสามารถสอบผ่านการคัดเลือก และเข้าเป็นนักเรียนในหลักสูตรดังกล่าวได้  โดยครูผู้สอนสามารถส่งนักเรียนเข้าสอบชิงทุนได้มากกว่า 1 คน
 3. เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 4. สามารถเข้าร่วมประชุมชี้แจงการขอรับทุนในวันที่ 3 เมษายน 2564 ได้
 5. สามารถเข้ารับการอบรมเป็นระยะเวลา 3 วันได้
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่คุณครูจะได้รับจากการสมัครเข้าร่วมโครงการ
 1. ได้สิทธิพิเศษในการเข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานสากล IC3 จาก Certiport สหรัฐอเมริกา เช่น Computing Fundamentals ,Key Applications , Living Online
 2. ได้สิทธิิพิเศษในการเข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานสากล จาก MikroTik ประเทศลัตเวีย เช่น MTCNA, MTCSE, MTCRE ,MTCWE
 3. ได้สิทธิในการเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายในสถานศึกษา ด้วย Ruijie Cloud Based Solution” และซื้ออุปกรณ์ Network ของ Ruijie** ในราคาพิเศษ
 4. ได้สิทธิพิเศษในการอบรม “การพัฒนาสื่อการสอนด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา
 5. มีโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นครูแกนนำในการใช้ชุดการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.1 - ม.6 
กำหนดการขอรับทุนของครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
- ประชุมชี้แจงการขอรับทุน วันที่   3 เมษายน 2564  เวลาประมาณ 9.30 -10.30  ณ หอประชุม โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
- ประกาศผลครูผู้ได้รับทุน วันที่  28 เมษายน 2564 (ประกาศผ่านเว็บไซต์โรงเรียน)
- วัน/เวลาจัดอบรม*** วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย(Network LAB) เวลา  8.00 - 17.00 น
 
* รายละเอียดหลักสูตร MTCNA ดูได้จากเว็บไซต์ www.mikrotik.com/training/about
   รายละเอียดหลักสูตร IC3 ดูได้จากเว็บไซต์    www.ocsc.go.th/DLProject/ic3

** Ruijie เป็นบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ Network อันดับ 1 ของประเทศจีน(www.ruijienetworks.com)
 
***วันเวลาการจัดอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่หน้าเว็บไซต์ของทางโรงเรียน หากครูผู้ได้รับทุนไม่สามารถเข้าอบรมในวันที่โรงเรียนกำหนดได้ ทางโรงเรียนจะเก็บสิทธิ์ของท่านไว้ และจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการจัดการอบรมในครั้งต่อไป
แฮชแท็ก #เรียนไอทีที่สุระ2
           เชิญชวนชาวสุรนารีวิทยา ๒ ร่วมกันกด Like กด Share ประชาสัมพันธ์โครงการ Mikrotik Academy จากเพจเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/mikrotiktutorial   และหลักสูตร ไอที (เทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยติด แฮชแท็ก   #เรียนไอทีที่สุระ2 ลงในเฟสบุ๊คของท่านเอง อันเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทางโรงเรียน และเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4  ให้กับทางโรงเรียนอีกทางหนึ่ง

#เรียนไอทีที่สุระ2
ช่วยกัน กด Like กด Share และติดแฮชแท็ก #เรียนไอทีที่สุระ2
รับสมัครนักเรียน 2564

Dwnload ใบสมัคร และประกาศต่าง ๆ